• Consolidació dels continguts del temari de totes les assignatures de cada nivell.
  • Resolució de dubtes.
  • Preparació del exàmens.
  • Fer els deures.
  • Tècniques i hàbits d’estudi: planificació i organització del temps d'estudi juntament amb la utilització coherent dels recursos tecnològics per reforçar els aprenentatges.
  • Proves d’Accés a cicles formatius de Grau Mitjà. Exercicis pràctics de totes les assignatures.